18 lipca 2024

Naczelna Rada Lekarska: System Informacji Medycznej kuleje

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzania e-recept.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska podziela opinie środowiska lekarskiego o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej, jak i prawnego otoczenia procesu cyfryzacji dokumentacji medycznej do powszechnego i jednoczasowego rozpoczęcia realizacji obowiązku wystawiania recept elektronicznych od 8 stycznia 2020.

Ministerstwo Zdrowia było o zastrzeżeniach Naczelnej Rady Lekarskiej informowane na bieżąco, a prowadzone w tym zakresie rozmowy zawsze charakteryzował duży stopień uszczegółowienia. Naczelna Rada Lekarska podtrzymuje opinię, iż z uwagi na powyższe i bezpieczeństwo pacjentów oraz środowiska medycznego, powinny dopuszczalne być jednocześnie obie formy recept, co  może znaleźć odzwierciedlenie w korekcie stanu prawnego, dokonanej nawet po 7 stycznia 2020 r.

Przypomnieć należy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, po 7 stycznia 2020 r., w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej, lekarz ma prawo wystawić receptę w postaci papierowej. Wystawienie recept w postaci papierowej w warunkach braku dostępu do Systemu, nie jest zagrożone żadną sankcją a papierowa postać recepty nie może w żaden sposób uniemożliwiać jej realizacji.

Powyższe kwestie były szeroko omówione podczas spotkania Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Panem Januszem Cieszyńskim z udziałem przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu 21 listopada 2019 r., z którego Komunikat stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

* * *

Komunikat ze spotkania PNRL z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia w dniu 21 listopada 2019 r.

21 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Januszem Cieszyńskim. W spotkaniu udział wzięła zaproszona delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie: prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński. Z oczywistych względów dyskusja koncentrowała się wokół mającego wejść w życie z początkiem 2020 r. obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. – w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka  mogłaby spotkać się z odmową realizacji.

Strona lekarska podkreśliła, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu. Z tego względu przypomniano, ze PNRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do migracji danych – procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do  dokumentacji medycznej i jest elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego. Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra J. Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej, postulat ten będzie uwzględniony. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrażania projektu e-recepty.

Przygotowana przez władze publiczne ogólnodostępna aplikacja gabinet.gov.pl, choć przydatna głównie w indywidualnych praktykach, po usprawnieniu niektórych funkcjonalności może być użytecznym narzędziem do wystawiania recept elektronicznych.