15 lipca 2024

Od 1 marca obowiązuje nowy wzór karty zgonu

Od 1 marca 2015 r. lekarze będą wystawiać karty zgonu, zgodne z nowym wzorem, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r., poz. 231). Rozporządzenie to będzie obowiązywało tylko do 1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z nowym wzorem karta zgonu będzie się składała z dwóch części: przeznaczonej do zarejestrowania zgonu oraz przeznaczonej dla administracji cmentarza.

Karta zgonu będzie zawierać następujące dane (jeżeli są znane):

 • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok;
 • datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej;
 • płeć osoby zmarłej;
 • nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej;
 • stan cywilny osoby zmarłej;
 • imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej;
 • informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej;
 • adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu.

Oprócz tego w nowej karcie zgonu trzeba podać:

 • bardziej szczegółowe informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu;
 • w przypadku dziecka do roku życia: godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę;
 • nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu;
 • wykształcenie zmarłego;
 • miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie, gdy jest to niemożliwe stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana najbliższej rodzinie zmarłego i podmiotom wymienionym w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w jednym egzemplarzu.

Anna Miszczak
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska

Pobierz wzór karty zgonu


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.