18 lipca 2024

PNRL o projekcie zarządzenia NFZ ws. leczenia stomatologicznego

23 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Foto: pixabay.com

Zdaniem Prezydium NRL w punkcie definiującym pojęcie „świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej” należy pozostawić dotychczasową definicję tego określenia zawierającą wskazanie zakresu czasowego, w jakim jest ona świadczona.

Samorząd lekarski negatywnie ocenia nałożenie na świadczeniodawcę w § 13 ust. 5 i w § 16 projektu zarządzenia obowiązku załączania oświadczeń świadczeniobiorcy, wskazanych w tym przepisie, do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Jak wskazuje Prezydium NRL, rodzaje, zakres i wzory dokumentacji stanowiącej dokumentację medyczną są określane przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

„Tylko dokumentacja określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego może stanowić dokumentację medyczną. Ponadto wprowadzanie w zarządzeniu kolejnych dokumentów, które świadczeniodawcy będą zobowiązani odbierać i przechowywać w formie papierowej, pozostaje również w sprzeczności z trwającym procesem informatyzacji ochrony zdrowia i przechodzenia praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych na formę elektroniczną dokumentacji medycznej” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL, które w poniedziałek opublikowano na stronie NIL.