15 lipca 2024

Skrining samorządu lekarskiego (maj 2022)

Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 12-14 maja, delegaci z całej Polski wybierali nowe władze samorządu lekarskiego IX kadencji.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został Łukasz Jankowski (dotychczasowy prezes ORL w Warszawie). Nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Zbigniew Kuzyszyn, zastępując ustępującego Grzegorza Wronę, który był NROZ przez ostatnie dwie kadencje.

Delegaci decydowali też o wyborze członków NRL, zastępców NROZ, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego (pełne listy można znaleźć na stronie www.nil.org.pl).

KZL wytycza kierunek działań

Samorządowa pomoc prawna dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów całą dobę, jakość i organizacja kształcenia przed- i podyplomowego, przepisy dotyczące niepożądanych zdarzeń medycznych i ich skutków, apel do lekarzy i organizacji lekarskich Federacji Rosyjskiej o potępienie agresji Rosji na Ukrainę, zmniejszenie odpisu finansowego okręgowych izb lekarskich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej (z 15 proc. na 10 proc.) – to jedne z najważniejszych tematów poruszonych w trakcie XV KZL.

Delegaci zwrócili się do ministra zdrowia m.in. o lepsze wykorzystanie potencjału POZ, o realizację jego zobowiązania z 2018 r. odnośnie zniesienia obowiązku oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku i o poprawę organizacji PES ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i zapewnienia standaryzacji pytań testowych.

W kwestiach dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zaapelowano, aby przebiegało ono wyłącznie w uczelniach akademickich. Delegaci opowiedzieli się także za utrzymaniem stażu podyplomowego. Wskazali, że niezbędne jest dokonanie przeglądu specjalizacji oraz powiązanie kształcenia specjalizacyjnego z certyfikacją umiejętności. Zjazd zaapelował również o umożliwienie odbywania przez lekarzy dentystów specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej.

W ocenie KZL należy wdrożyć regulacje prawne premiujące podmioty prowadzące specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów w procesie kontraktowania świadczeń z NFZ oraz uporządkować zasady wynagradzania kierowników specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Zaapelowano także, aby lekarze i lekarze dentyści nie odmawiali przedstawicielom samorządu pisania opinii w zakresie posiadanych specjalności.

Poruszono też kwestię zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wymaga się uchylenia przepisów dot. Zasady uznawania stopnia naukowego doktora za równoważny z realizacją programu specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Delegaci apelują o zmiany w zasadach udzielania PWZ w Polsce osobom, które uzyskały kwalifikacje poza UE.

Zobowiązano NRL do podjęcia działań umożliwiających osobom zainteresowanym zmianę prenumeraty „Gazety Lekarskiej” oraz biuletynu właściwej OIL z wersji papierowej na wersję elektroniczną. Ustalono liczby członków organów NIL, zastępców NROZ i członków Krajowej Komisji Wyborczej IX kadencji. Delegaci dokonali również zmian w uchwałach w sprawie regulaminu NRL, regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich, regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz przyjęli nowy Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Zmieniono uchwałę w sprawie wykazu funkcji w NIL, których pełnienie może być wynagradzane, oraz zobowiązano NRL do zmiany zasad wynagradzania za pracę na rzecz organów NIL zajmujących się odpowiedzialnością zawodową. W czasie obrad zatwierdzono sprawozdania kadencyjne NRL, NKR, NROZ, NSL i KKW. Udzielono także absolutorium NRL za okres kadencji w latach 2018-2022. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie NIL.

Odznaczenia dla zasłużonych

W czasie XV KZL, jeszcze przed wyborami, podsumowano minioną kadencję samorządu lekarskiego i wręczono odznaczenia samorządowe – „Meritus Pro Medicis” oraz Medale im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni. Rozdano także statuetki Hipokratesa (wyróżnienie prezesa NRL dla osób i instytucji, które szczególnie wspierały samorząd lekarski w minionej kadencji) oraz nagrody dla najlepszych lekarzy sportowców za lata 2019, 2020 i 2021.

Krajowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy (na XV KZL wybrano 492 delegatów) oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów. Szczegółowe relacje z XV KZL są dostępne na stronach internetowych NIL i „Gazety Lekarskiej”.

Art. 155 KK ponownie w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024), przewidujący m.in. zaostrzenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci, w tym za błędy medyczne, jest mocno krytykowany przez środowisko lekarskie, czego wyraz dano m.in. podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. Samorząd lekarski sprzeciwia się zaostrzeniu sankcji z art. 155 KK od momentu pojawienia się tego pomysłu.

Podczas obrad Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego reprezentujący samorząd lekarski mec. Michał Kozik z Zespołu Radców Prawnych NIL podkreślał, że zmiany w przepisach zwiększą ryzyko orzeczenia kary pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego jej zawieszenia oraz utrudnią sędziom skorzystanie z art. 37a KK, czyli z orzeczenia innej kary (np. grzywny).

Zwrócił też uwagę, że lekarze i lekarze dentyści nie mogą być traktowani jak przestępcy, a nowelizacja spotęguje zjawisko tzw. medycyny asekuracyjnej. W opinii samorządu lekarskiego zaostrzenie kar może doprowadzić do tego, że lekarze i lekarze dentyści przestaną wybierać specjalizacje zabiegowe jako kierunek ścieżki zawodowej i będą częściej podejmować pracę np. w ambulatoriach, gdzie ryzyko błędu czy wyrządzenia szkody jest mniejsze, niż w czasie pracy w szpitalu.

Środowisko lekarskie oczekuje realizacji obietnicy ministra zdrowia o wprowadzeniu systemu no-fault. Chodzi jednak o realny system, w którym nie jest kluczowe koncentrowanie się na szukaniu i karaniu winnego po stronie personelu medycznego, a sposób zrekompensowania pacjentowi lub jego rodzinie wyrządzonej szkody. Posłowie nie zmienili treści omawianego projektu ustawy – będzie on nadal procedowany w brzemieniu przedstawionym przez ministra sprawiedliwości.

30-lecie Domu Lekarza Seniora

18 maja, w 30. rocznicę utworzenia Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie, jego pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele samorządu lekarskiego, w tym prezes NRL Łukasz Jankowski. Spotkanie było okazją do wspomnień, drobnych gestów oraz rozmów o tym, co było i jest ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Wyróżnienia środowiskowe

Maj nie był wyłącznie miesiącem wyborów. Prezes NRL VIII kadencji Andrzej Matyja odebrał w imieniu samorządu lekarskiego trzy wyróżnienia:

  • Serce za Serce – jako wyraz szacunku za zaangażowanie w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa oraz dla trudnej pracy przedstawicieli środowisk medycznych.
  • Tytuł Człowiek Roku 2020 – podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, walczących o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19.
  • Nagrodę Specjalną Press Club Polska dedykowaną wszystkim polskim lekarzom i naukowcom popularyzującym wiedzę o pandemii koronawirusa i przeciwdziałającym pseudonaukowej dezinformacji.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL