15 lipca 2024

W trosce o pacjentów. Apel PNRL o dostęp do tłumaczy języka migowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia i podmiotów leczniczych o zabezpieczenie osobom głuchym realnego dostępu do tłumaczy języka migowego.

Foto: pixabay.com

Naczelna Izba Lekarska z zaniepokojeniem odebrała zgłoszenie od organizacji reprezentującej osoby głuche, z którego wynika, że osoby głuche mają poczucie, że ich prawo do opieki zdrowotnej doznaje ograniczeń wynikających z niedostatecznego respektowania prawa osób głuchych do nieodpłatnego dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego w placówkach ochrony zdrowia.

Wsłuchując się w postulaty i głosy płynące ze środowisk pacjenckich oraz zrzeszających osoby ze szczególnymi potrzebami, Prezydium NRL apeluje do organizatora systemu ochrony zdrowia i podmiotów realizujących opiekę zdrowotną o dokładne przyjrzenie się i zweryfikowanie, jak jest realizowane prawo osób głuchych do dostępu do tłumacza języka migowego.

Apelujemy o wypełnianie podstawowego prawa, o którym mówi Konstytucja RP w art. 32, zgodnie z którym wszyscy obywatele są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany. Zwracamy uwagę, że przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) stanowią, że podmioty lecznicze zapewniają możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 6 w zw. z art. 10 ustawy), a świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną (art. 11 ust. 3 ustawy).

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie pilnie wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia na poziomie legislacyjnym i organizacyjnym w placówkach ochrony zdrowia rozwiązań mających na celu zaspokojenie opisanych potrzeb i praw osób głuchych, co jest – jak wskazano w apelu – niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych i umożliwienia osobom głuchym dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieki lekarskiej na równych zasadach.