17 lipca 2024

Dyżury lekarskie – uchwała Sądu Najwyższego

Problematyka prawna związana z rozliczeniem czasu pracy lekarzy pełniących dyżury lekarskiej i korzystających z prawa do odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu dyżuru jest niezwykle skomplikowana i była już przedmiotem oceny Sądu Najwyższego, który w tych sprawach nie wypracował dotychczas jednolitej linii orzeczniczej. 

Foto: Marta Jakubiak

W dniu 6 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmował się kwestią zasad wynagradzania lekarza za pełniony dyżur lekarski w sytuacji, gdy na skutek skorzystania z czasu wolnego bezpośrednio po zakończeniu dyżury lekarz nie przepracował pełnego wymiaru normalnego czasu pracy przewidzianego na dany okres rozliczeniowy.

Uchwałą z dnia 6 listopada 2014 r., wydaną pod sygn. akt I PZP 2/14, Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (art. 95 ust. 4 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przysługuje jedynie dodatek w wysokości określonej przez odpowiednio stosowane przepisy art. 151 (1) § 1-3 kodeksu pracy (art. 95 ust. 5 tej ustawy)”.

Uchwała ta ma istotne znaczenie ponieważ została podjęta w poszerzonym składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego, będzie zatem dość mocno oddziaływała na orzecznictwo sądów niższych instancji.

Ze stanowiska Sądu Najwyższego zdaje się wynikać, że pracodawcy mogą „uzupełniać” godzinami dyżurów brakujące godziny pracy lekarza w ramach etatu, które powstały na skutek skorzystania przez lekarza a czasu wolnego bezpośrednio po zakończonym dyżurze.

W chwili obecnej nie zostało jeszcze sporządzone pisemne uzasadnienie uchwały. Po jego opublikowaniu postaram się szerzej zaprezentować stanowisko Sądu Najwyższego oraz wyjaśnić jakie konsekwencje wywoła ono konsekwencje w praktyce.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.