12 lipca 2024

Kto będzie lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za dwa lata?

Kto jest uznawany za lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? Kto nim będzie w 2025 r.? Jakie są cele POZ? Na czym polega koordynacja opieki zdrowotnej?

Foto: pixabay.com

Odpowiedź na te i inne pytania związane z podstawową opieką zdrowotną można znaleźć w jednolitym tekście ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, który kilka dni temu został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z tą regulacją podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:

  • zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
  • koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia;
  • ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
  • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
  • zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

„Koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń” – czytamy w ustawie.

Koordynację zapewnia lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ.

Definicja lekarza POZ

Zgodnie z ustawą lekarz POZ (wyboldowane fragmenty wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.):

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świad-czeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2. Lekarzem POZ jest także lekarz:

1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

– udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).