16 lipca 2024

Odpady medyczne w dobie pandemii SARS-CoV-2

Odpady medyczne, nawet te powstałe w związku z leczeniem pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, są odpadami klasy B, a nie klasy A.

Foto: pixabay.com

To najważniejsza konkluzja płynąca z pisma Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanego do inspektorów sanitarnych, które do wiadomości otrzymała Naczelna Rada Lekarska.

„Zgodnie z wytycznymi ECDC odpady powstałe w związku z leczeniem i hospitalizacją pacjentów z COVID-19 powinny być traktowane jak zakaźne odpady kliniczne kategorii B (UN 3291) według Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i przetwarzane zgodnie z polityką podmiotu leczniczego i przepisami krajowymi” – czytamy w piśmie GIS z 9 kwietnia.

„W konsekwencji w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właściwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych z placówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) według ADR” – podkreślił GIS.

Warto przypomnieć, że pod koniec marca prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wysłał do ministra zdrowia pismo o niezwłoczne zajęcie stanowiska wobec wątpliwości, jakie powstają na tle kwalifikacji odpadów medycznych jako wysoce zakaźnych.