18 lipca 2024

Prezydium NRL przeciwko ciągłemu osłabianiu tajemnicy lekarskiej

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, przekazanym przy piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r., znak: SZDL.0212.1.2020.CP zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się ciągłemu osłabianiu tajemnicy lekarskiej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej co do informacji związanych z leczeniem, jest jednym z fundamentów, na których bazuje wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Istnienie etycznego i prawnego obowiązku w tym zakresie buduje zaufanie niezbędne w procesie leczniczym pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Projekt rozporządzenia przewidujący obowiązek przekazania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta/ubezpieczonego bez uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego i przekazania jej kopii, a jedynie na podstawie informacji o wyrażeniu przez tego pacjenta zgody istotnie osłabia tajemnicę zawodową lekarzy i rodzi poważne zastrzeżenia dotyczące wykonania obowiązku jej zachowania przez lekarzy i lekarzy dentystów.