17 lipca 2024

40 organizacji pacjenckich zgłosiło poprawki

Wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2023 r., pacjent w centrum systemu oraz powołanie zespołu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który będzie wyznaczał i nadzorował realizację mierzalnych celów – takie poprawki do rządowego projektu ustawy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia przygotowały organizacje pacjenckie.

Posiedzenie Sejmu RP
Foto: Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

W środę 8 października Sejm ma rozpocząć prace nad ustawą. Proponowane poprawki mają realizować postulaty środowiska pacjenckiego, popartego przez niemal czterdzieści organizacji z całego kraju.

Proponują wzrost wydatków publicznych na system ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 2023 r., czyli do końca kolejnej kadencji parlamentu. Ich zdaniem jest to termin realistyczny z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych, który umożliwia zaciągnięcie politycznego zobowiązania przez wszystkie ugrupowania. Dodatkowe środki powinny być jednak proporcjonalne do tworzenia pacjentocentrycznego systemu, budowanego w oparciu o wskaźniki odnoszące się do skuteczności opieki oraz satysfakcji pacjentów.

W opinii organizacji pacjenckich, niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie wysokości nakładów oraz terminu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydatków, kluczowe znaczenie ma powołanie mocą ustawy zespołu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, składającego się z przedstawicieli wszystkich środowisk (organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, przedstawicieli samorządów zawodowych zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych oraz organizacji pacjenckich), który będzie wyznaczał mierzalne cele dla rządu w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Jego zadaniem miałoby być również przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań rządu, przekazywanych Sejmowi każdego roku. W uzasadnieniu organizacje wskazują konieczność przedstawienia obywatelom informacji skutków wykorzystania pieniędzy podatników oraz bieżącą ocenę skuteczności rządu. Propozycje poprawek zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska rządu. Ponadto materiały zostały przesłane do członków Rady Dialogu Społecznego, parlamentarzystów oraz wszystkich instytucji biorących udział w dyskusji o wzroście nakładów publicznych na system ochrony zdrowia. W najbliższym tygodniu zaplanowano serię spotkań z kierownictwami klubów parlamentarnych, podczas których organizacje pacjenckie mają przekonywać do przyjęcia swoich propozycji.

Propozycja poprawek została przygotowana w związku ze stanowiskiem niemal czterdziestu organizacji pacjenckich z całego kraju, które opracowały propozycje kierunków zmian systemu ochrony zdrowia wobec toczącej się dyskusji o wzroście nakładów publicznych na ten cel. W ich opinii dodatkowe środki na zdrowie powinny zostać wydane na trzy najbardziej zaniedbane potrzeby – poprawę dostępu do informacji, do świadczeń i do innowacji. Należy przeznaczyć je na zmiany systemowe, polegające na odchodzeniu od drogiej szpitalnej medycyny interwencyjnej i zastępowanie jej medycyną prewencyjną w gabinetach oraz na rozwój opieki w domu pacjenta (deinstytucjonalizacja). We wdrażaniu transformacji systemowej, na której zależy pacjentom, mają pomagać nowoczesne narzędzia z obszaru e-zdrowia.

Propozycja proponuje przygotowanie nowego podziału zadań miedzy lekarzami, pielęgniarkami i pozostałymi zawodami medycznymi, włączenie do współpracy zawodów marginalizowanych, takich jak dietetycy, czy niewykorzystanych (np. farmaceuci). Organizacje opowiadają się za budowaniem kompetencji zdrowotnych pacjentów, tak żeby byli w stanie sami przy wsparciu personelu medycznego rozwiązywać proste problemy zdrowotne. Proponowana zmiana ma na celu ograniczenie zakresu zadań grup zawodowych przeciążonych pracą i budowanie współpracujących zespołów zawodów medycznych na rzecz lepszej opieki nad pacjentami. W opinii organizacji pacjenckich, niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie wysokości nakładów oraz terminu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydatków, kluczowe znaczenie ma powołanie platformy dialogu, która nie wyklucza żadnego środowiska, wyznaczanie mierzalnych celów dla rządu oraz innych instytucji publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia oraz monitorowanie ich wdrażania. Liczą, że w tym gronie znajdą się również przedstawiciele organizacji wspierających pacjentów.