18 lipca 2024

Prezes NRL pisze do premiera. Chce usprawnić komunikację z lekarzami

Prezes NRL Andrzej Matyja w piśmie do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego deklaruje gotowość samorządu lekarskiego do wsparcia zespołów zarządzających sytuacją kryzysową na poziomie centralnym i wojewódzkim (pełna treść poniżej).

Premier Mateusz Morawiecki. Foto: Adam Guz / KPRM

Szanowny Panie Premierze,

jako reprezentant środowiska lekarskiego, działając w trosce o sprawny i skuteczny przebieg bezprecedensowej mobilizacji całego systemu ochrony zdrowia do walki z koronawirusem SARS-Cov-2, pragnę podzielić się z Panem informacjami o aktywności samorządu lekarskiego i przedstawić propozycje usprawnienia procesu komunikacji między władzami publicznymi zarządzającymi sytuacją kryzysową a środowiskiem lekarskim.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej samorząd lekarski podejmuje wszelkie działania, aby przekazać zarówno mieszkańcom naszego kraju, jak i lekarzom zrzeszonym w izbach lekarskich oraz władzom publicznym odpowiedzialnym za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli wszelkie informacje, instrukcje i spostrzeżenia, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Między innymi w dniu 12 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowało apel do obywateli, aby w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa zachować rozwagę, przestrzegać podstawowych zasad higieny oraz stosować się do wytycznych wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia czy Światową Organizację Zdrowia. Podkreśliliśmy też, jak ważne jest ograniczenie liczby kontaktów sprzyjających szerzeniu się infekcji.

Doceniając działania podejmowane dotychczas przez instytucje państwowe, Naczelna Rada Lekarska informuje na bieżąco o obszarach, w których potrzebne są stanowcze i konkretne działania. Również 12 marca br. zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia z apelem o radykalne zwiększenie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa dla osób, które mają objawy wskazane w zaleceniach epidemiologicznych.

Wobec licznych sygnałów środowiska lekarskiego o braku m.in. masek, rękawiczek, fartuchów ochronnych, apelowaliśmy do Ministra Zdrowia o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem, wskazując, że w sytuacji braku odpowiedniego wyposażenia lekarz nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojej wiedzy i umiejętności, walcząc o zdrowie pacjentów.

Z apelem zwróciliśmy się także do lekarzy. Wiedząc jak wielka odpowiedzialność spoczywa obecnie na ich barkach, chcemy, aby byli oni przykładem dla pacjentów. Zaapelowaliśmy więc o rozwagę, o przestrzeganie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, bieżące obserwowanie swojego stanu zdrowia i niebagatelizowanie objawów. Chodzi o to, aby nie zdarzyła się sytuacja, w której mimo najszczerszych chęci, lekarze nie będą zdolni do niesienia pomocy osobom zagrożonym i chorym.

Samorząd lekarski jest najbliżej tych, którzy nie tylko zmagają się z wirusem i jego skutkami, ale także w każdej godzinie konfrontowani są z różnymi niedomaganiami organizacji, zaopatrzenia, a także komunikacji.

Kierując się troską o zdrowie naszego społeczeństwa, a także o bezpieczeństwo zdrowotne naszych koleżanek i kolegów lekarzy, w imieniu samorządu lekarskiego pragnę zadeklarować Panu Premierowi naszą gotowość do wsparcia zespołów zarządzających sytuacją kryzysową na poziomie centralnym i wojewódzkim.

Nasze obserwacje z perspektywy różnych organów samorządu lekarskiego wskazują, że konieczne jest usprawnienie komunikacji między władzami publicznymi a środowiskiem lekarskim, tak aby przyspieszyć obieg informacji oraz proces decyzyjny i dać lekarzom poczucie, że ich głos jest słyszany. Będzie to pozytywnym sygnałem wysłanym do środowiska, które obecnie jest na pierwszej linii walki o zdrowie mieszkańców naszego kraju.

Proszę zatem o rozważenie możliwości włączenia przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do prac rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz włączenia Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich lub ich przedstawicieli do prac w zespołach wojewódzkich.

Pragnę podkreślić, że ze strony samorządu nadal będziemy dokładać wszelkich starań, aby jak najszybciej i rzetelnie informować lekarzy oraz władze publiczne.

Jestem przekonany, że moja propozycja pomoże usprawnić dwustronną komunikację, jakże ważną w radzeniu sobie z sytuacją epidemiczną.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr n.med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej