14 lipca 2024

Samorząd walczy o rezydentury – ciąg dalszy

2 grudnia 2014 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała przyjętą przez Sejm RP w dniu 28 listopada 2014 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Siedem dni wcześniej – o czym informowaliśmy w osobnej relacji (zobacz więcej) – projekt tej ustawy rozpatrywała sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

 

66. posiedzenie Senatu. Foto: Michał Józefaciuk

Przyjęta przez Sejm RP ustawa w zakresie dotyczącym zmiany sposobu kwalifikacji i przebiegu rezydentur nie zawiera już przepisu, który wyłączał możliwość zmiany miejsca specjalizowania się poza województwo, w którym pierwotnie lekarz, lekarz dentysta podjął specjalizację w ramach rezydentury.

Ustawa ta zakłada obecnie, że zmiana miejsca, w którym lekarz, lekarz dentysta odbywa specjalizację w ramach rezydentury, możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Ograniczenie to nie będzie obowiązywało, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne ulegnie likwidacji lub przestanie spełniać wymagania akredytacyjne.

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. pozostawiono przepisy, zgodnie z którymi:

  • szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty;
  • lekarz nie będzie mógł złożyć ponownie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji programu;
  • lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, chyba że posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie ubiegać się o rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz;
  • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia, a nie – jak dotychczas – wojewoda, będzie mógł dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej.

 

Przed posiedzeniem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej podejmowali intensywne działania, mające na celu pozyskanie poparcia senatorów dla postulatu wykreślenia przepisów art. 3 pkt 2-4 z ustawy okołobudżetowej, nowelizujących ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz skierował do każdego z członków senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych pismo z apelem o poparcie postulatów samorządu lekarskiego i skreślenie z przepisów art. 3 pkt 2-4 z ww. ustawy, jako wykraczających poza materię tej ustawy oraz co do których nie dopełniono ustawowego obowiązku konsultacji z Naczelną Radą Lekarską.

Przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy NRL spotykali się osobiście z senatorami, członkami senackiej komisji w całej Polsce, przedstawiając argumenty środowiska lekarskiego odnośnie projektowanych zmian dotyczących rezydentur.

 

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przewodniczący poprosił o zaprezentowania stanowiska samorządu lekarzy dr. Filipa Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy NRL. Oprócz dotychczas wielokrotnie prezentowanych argumentów przedstawił on realia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Polsce.

Filip Dąbrowski zwrócił się również do senatorów i strony rządowej o rozważenie złagodzenia projektowanej normy, zgodnie z którą lekarz, lekarz dentysta nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, chyba że posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie. Powyższą prośbę poparł senator Leszek Czarnobaj. Niestety propozycja ta nie spotkała się z pozytywną odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odrzuciła poprawki dotyczące skreślenia art. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Poprawka ta została odrzucona również podczas omawiania ww. ustawy w trakcie plenarnego posiedzenia Senatu 3 grudnia 2014 r. W związku z powyższym, art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej pozostaje bez zmian.

Anna Miszczak


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.