15 czerwca 2024

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień drugi)

Delegaci z całej Polski, reprezentujący ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, uczestniczyli w drugim dniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, który od 13 do 14 maja odbywał się w Warszawie. Zapraszamy do relacji z drugiego dnia obrad.

IMG_1492 IMG_1653

18.19 – Zjazd jest zamknięty – ogłosił przewodniczący prof. Romuald Krajewski.

18.17Gorąco dziękuję za dotrwanie do końca obrad. Dziękuję przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym zjazdu za prowadzenie obrad. Dziękuję osobom, które pracowały przy organizacji tego przedsięwzięcia. To był pracowity zjazd, w czasie którego podjęliśmy racjonalne dla środowiska medycznego uchwały. Do zobaczenia za dwa lata – powiedział prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

18.02 Odrzucono propozycję przyjęcia apelu do NRL i ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do wprowadzenia do aktów prawnych przepisów jednoznacznie stwierdzających, że podczas udzielania świadczeń zdrowotnych lekarz wykonujący zawód, w każdej formie prawnej i w każdej sytuacji, korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

17.55 Delegaci przyjęli apel do prezydenta Andrzeja Dudy i posłów na Sejm RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zmianę ustawy o Radzie Dialogu Społecznego tak, aby reprezentacja lekarzy i lekarzy dentystów nie była wykluczona z dialogu społecznego.

IMG_1835 IMG_1838

IMG_1396 IMG_1398

17.45 Również do ministra zdrowia zaadresowany jest kolejny apel przyjęty właśnie przez delegatów. Tym razem o to, aby do Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego w resorcie zaproszono przedstawiciela samorządu lekarskiego wskazanego przez NRL.

17.43 Przyjęto apel do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W apelu zapisano, aby lekarz/lekarz dentysta bez specjalizacji miał zapewnione minimalne wynagrodzenie, lekarz/lekarz dentysta stażysta miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie w wysokości jednej średniej krajowej, lekarz/lekarz dentysta rezydent – 2-krotność średniej krajowej, specjalista z pierwszym stopniem specjalizacji – 2,5-krotność średniej krajowej, a specjalista 3-krotność średniej krajowej.

17.36 Odrzucono projekt uchwały zobowiązującej NRL, aby zapewnić zatrudnienie lekarzom rezydentom po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

17.31 Przyjęto apel do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o zachowanie równości w traktowaniu publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia.

IMG_1826 IMG_1831

IMG_1918 IMG_1922

IMG_1953 IMG_1978

17.22 Przyjęto apel Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań, aby przywrócić jawność pytań z LEK/LDEK i wprowadzić jawność pytań z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Przyjęto też apel do ministra zdrowia w sprawie umożliwienia składania PES w trakcie ostatniego roku specjalizacji.

16.37 Delegaci przechodzą do głosowań nad apelami, stanowiskami i uchwałami dotyczącymi tej części obrad.

16.26 Filip Dąbrowski: – Wyniki badania to jedno, ale teraz przed samorządem lekarskim stoi zadanie, co z tym zrobić. Apeluję, abyście w swoich izbach zastanowili się, jak te problemy rozwiązać.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

16.24 Prof. Romuald Krajewski przedstawia badanie Ośrodka Studiów i Analiz NIL na temat kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomniał, że prawie wszystkie aspekty tego kształcenia zostały ocenione negatywnie wśród badanych (w tym młodych lekarzy). Zaapelował, aby coś z tym zrobić. Wyniki badania są dostępne na stronie internetowej NIL; pisaliśmy o nich również w „Gazecie Lekarskiej”.

16.17 Przejście od kolejnej części obrad: omówienia aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym zasad kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów.

IMG_1808 IMG_1822

IMG_1985 IMG_1993

IMG_1934 IMG_1941

16.13 Zjazd kolejny raz wraca do prac nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Komisja Regulaminowa stwierdza, że zgłoszona przez NROZ  autopoprawka to w istocie poprawka, którą trzeba poddać głosowaniu. Autopoprawkę przegłosowano, całą uchwałę wraz z autopoprawką przyjęto.

15.50 Przyjęto uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych. Przygotowała ją Krajowa Komisja Wyborcza.

15.45 Zakończyło się głosowanie nad poprawkami, 6 poprawek przyjęto.

15.38 Delegaci wracają do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, przygotowanego przez Krajową Komisję Wyborczą. Komisja Uchwał i Wniosków opiniuje poprawki, które wpłynęły do tego projektu. Wpłynęło kilka poprawek, m.in. o wprowadzenie zapisu, aby w samorządzie lekarskim można było działać tylko dwie kadencje (Komisja jej nie zarekomendowała).

IMG_1848 IMG_1855

IMG_1797 IMG_1800

IMG_1900 IMG_1909

IMG_0180_edited IMG_1659

IMG_1871 IMG_1914

15.26 Z jedną poprawką przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu NRL.

15.20 Kolejny punkt obrad: rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej – w zakresie określenia zasad i trybu powoływania członków komisji i zespołów, określenia sposobu przeprowadzenia głosowania oraz sposobu przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez Prezydium NRL.

15.18  Dziękuję za regulamin – powiedział Wojciech Łącki, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, po przyjęciu uchwały przez delegatów.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

15.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich: zgłoszono dwie poprawki, obydwie odrzucono. W głosowaniu uchwała została przyjęta.

15.00 Zjazd przerywa dyskusję nad projektem regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej, choć delegaci mają jeszcze do niej powrócić (teraz zajmie się nią Komisja Regulaminowa). Teraz czas na kolejny punkt obrad, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.

IMG_1772 IMG_1784

IMG_1890 IMG_1894

IMG_0022_edited IMG_9995

IMG_1857 IMG_1867

IMG_1880 IMG_1881

14.50 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zgłasza autopoprawkę do projektu polegającą na wykreśleniu par. 18 ust. 1: „Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego, okręgowy rzecznik albo Naczelny Rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i prowadzi to postępowanie osobiście lub wyznacza do tego swojego zastępcę”.

14.41 Delegaci powracają do dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

14.35 Przewodniczący zjazdu wznawia obrady. Tę część obrad poprowadzi Grzegorz Krzyżanowski, zastępca przewodniczącego zjazdu.

13.21 Przerwa w obradach do 14.30.

13.19 Przyjęto poprawkę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

IMG_1683 IMG_1701

IMG_1714 IMG_1764

IMG_1459 IMG_1595

IMG_1637 IMG_1645

IMG_1500 IMG_1673

13.01 Zabiera głos Jolanta Orłowska-Heitzman. Mówi, że ustawa o izbach lekarskich reguluje kwestie kompetencji rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym NZOZ, która daje mu możliwość prowadzenia postępowań w szczególnych przypadkach.

12.51 Do projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej zgłoszono poprawkę, aby NROZ nie miał uprawnień do wszczynania postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, bo to leży w kompetencji okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Komisja Uchwał i Wniosków negatywnie opiniuje tę poprawkę. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

12.37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Jego główne założenia przedstawia Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. Dokument zawiera elementy, które nie są wprost zapisane w ustawie o izbach lekarskich, w sumie 107 paragrafów (jest np. dział dotyczący nadzoru NROZ nad okręgowymi rzecznikami oraz dział poświęcony gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji akt postępowania).

12.27 Przyjęto projekt uchwały w sprawie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy.

11.58 Trwa głosowanie nad poprawkami do regulaminu zjazdu. Przyjęto poprawkę dotyczącą zmiany w paragrafie 25, aby nie tylko delegaci, ale i organy izb mogły zgłaszać projekty uchwał na zjazd.

IMG_1708 IMG_1709

IMG_1620 IMG_1629

IMG_1544 IMG_1565

IMG_1585 IMG_1588

IMG_1592 IMG_1599

11.47 Powrót do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy. Komisja Uchwał i Wniosków podaje, że zgłoszono wiele poprawek. Dotyczą one m.in. par. 25, który zobowiązuje delegatów do zgłaszania projektów uchwał na zjazd (w sprawie zmiany KEL, w sprawie regulaminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy, w sprawach dotyczących gospodarki finansowej izb lekarskich) nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem terminu zjazdu.

11.22 Andrzej Cisło zgłasza autopoprawkę, aby wykreślić przepisy zakładające mnożnik, a ograniczyć się do zapisu, że zjazd występuje do premiera i ministra zdrowia o zainicjowanie pilnej nowelizacji ustawy o izbach lekarskich mających zapewnić odpowiedni do statusu odrębnego zawodu zaufania publicznego wpływ lekarzy dentystów na: wybór lekarzy dentystów do organów izb lekarskich oraz do komisji wyborczych, a także na obsadę stanowisk funkcyjnych dedykowanych lekarzom dentystom w ustawie i uchwałach. Komisja Uchwał i Wniosków negatywnie opiniuje poprawkę zgłoszoną przez Andrzeja Cisło i Agnieszkę Ruchałę-Tyszler, bo wykracza poza zakres tematyki, dla której został zwołany zjazd, a ponadto jest niezgodna z prawem. W głosowaniu poprawkę odrzucono.

11.03 Głos zabiera Stanisław Schneider. Mówi, że w okręgach stosuje się dobrą praktykę i rekomenduje na stanowiska istotne dla lekarzy dentystów przedstawicieli stomatologów. Zaznacza jednak, że jest problem z utrzymaniem tej dobrej praktyki w NRL.

IMG_1537 IMG_1539

IMG_1389 IMG_1394

IMG_2049_edited IMG_9989

IMG_1403 IMG_1406

IMG_1407 IMG_1410

10.46 Agnieszka Ruchała-Tyszler: Jako wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL jestem zobowiązania do zabrania głosu w tej dyskusji. Wczoraj odbyło się spotkanie delegatów lekarzy dentystów. Jesteśmy przekonani o słuszności tej poprawki, chodzi wyłącznie o miejsca dedykowane stomatologom. Proszę o poparcie tego projektu.

10.45 Teresa Bachanek: Jestem lekarzem stomatologiem, ale jestem przeciwna podziałowi. Powinniśmy zachować jedność z lekarzami.

10.39 Wiceprezes OIL w Warszawie Julian Wróbel: – To jest bardzo dobra propozycja. Posunąłbym się dalej w tych zmianach: niech głos patomorfologów będzie mnożony raz 15, bo ich jest mało. Mówię ironicznie, ten wniosek jest oczywiście niezgodny z prawem.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

10.35 Trwa dyskusja nad poprawką, zgłoszono wniosek formalny o zamkniecie dyskusji, ale w drodze głosowania został on odrzucony. Bogusław Lipka: – Dlaczego nie mnożymy razy 24? Po co robić rysę w jedności lekarzy i lekarzy dentystów?

10.23 Ładysław Nekanda-Trepka komentuje propozycję poprawki, którą zgłosił dr Cisło. Mówi, że zasady głosowania w demokratycznym państwie są jednoznaczne – wybory są równe, każdy ma jeden głos. Propozycja ta jest więc, w ocenie dr. Nekandy-Trepki, wadliwa prawnie.

IMG_1412 IMG_1422

IMG_1426 IMG_1428

IMG_1431 IMG_1442

IMG_1451 IMG_1465

IMG_1472 IMG_1475

10.17 Zgłoszono poprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich (na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych) Andrzej Cisło w imieniu wnioskodawców tłumaczy, czego dotyczy poprawka. Chodzi o to, aby w wyborach przeprowadzanych na zjazdach, głosy lekarzy dentystów w przypadku głosowania na lekarza dentystę były liczone w stosunku 4 do 1 lekarzy głosujących na lekarzy dentystów, zaś w przypadku głosowania lekarzy dentystów na lekarzy 1 do 1 (czyli tak, jak teraz).

10.10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich.

10.06 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej. Zmiana dotyczy liczby Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (na 40 osób, w tym: 31 lekarzy i 9 lekarzy dentystów). W głosowaniu projekt został przyjęty.

9.59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy. Jest w niej zapisana m.in. zmiana, aby oprócz przewodniczącego zjazd wybierał trzech zastępców przewodniczącego (w tym jednego lekarza dentystę) i pięciu sekretarzy. Komisje zjazdu mają liczyć nie mniej niż pięć i nie więcej niż 15 osób. Regulamin wszedłby w życie 14 dni od uchwalenia.

IMG_1469 IMG_1456

IMG_1502 IMG_1505_e

IMG_1334 IMG_1345

IMG_1354 IMG_1361

9.31 Komunikat Komisji Mandatowej: zgromadzenie jest uprawnione do głosowania w wyborach i podejmowania uchwał.

9.28 Marta Klimkowska-Misiak zaprasza do wzięcia udziału w IX Kongresie Polonii Medycznej i II Światowym Zjeździe Lekarzy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w Warszawie.

Relacja i prawie 130 zdjęć z pierwszego dnia Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdują się tutaj.

9.27 Początek części informacyjnej. Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz opowiada o Karcie Praw Lekarza. Przypomniał, że historia tego dokumentu zaczęła się w Krakowie. To kierunkowskaz, z jakich praw lekarz może korzystać. Karta ma taki sam kształt jak Kodeks Etyki Lekarskiej, stanowi jego niezbędne uzupełnienie. Jak powiedział prezes ŚIL, posługiwanie się spisanymi tam prawami jest bezpieczne z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej. Przywieziono do Warszawy 500 egzemplarzy tego dokumentu, dodatkowo książeczka zostanie rozesłana wraz z biuletynami okręgowych izb lekarskich.

9.12 Rozpoczyna się drugi dzień Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obrady wznowił przewodniczący zjazdu prof. Romuald Krajewski.

Obrady relacjonowali: Marta Jakubiak, Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak


O czym delegaci dyskutowali podczas poprzedniego zjazdu, który odbył się przed dwoma laty? Odpowiedź na to pytanie w naszych relacjach na żywo z tamtych dni: